Article 1 Verwerking van persoonsgegevens

Op deze mobiele applicatie verzamelen wij persoonsgegevens die op u betrekking hebben. HEALTH &

TECHNOLOGY bvba is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerkt die

gegevens overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de

persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Dit vertrouwelijkheidsbeleid beschrijft de wijze waarop HEALTH & TECHNOLOGY bvba de

persoonsgegevens aanmaakt, verzamelt, gebruikt, behandelt en bewaart die de gebruikers van

DIGIWELLNESS verstrekken of die worden gegenereerd of verzameld wanneer ze van de aangeboden

diensten gebruik maken.

HEALTH & TECHNOLOGY bvba

Rue de l’Eglise 26 4100 BONCELLES

KBO-nr.: 0644531049

Verantwoordelijk uitgever voor de verwerking van de gegevens: Bernard Delvenne

Onderhavig Beleid is een volwaardig onderdeel van de algemene gebruiksvoorwaarden van de mobiele

applicatie DIGIWELLNESS. Aan de gebruiker wordt gevraagd dit Beleid aandachtig te lezen alvorens de

applicatie te gebruiken, persoonsgegevens over te leggen teneinde te begrijpen hoe deze gegevens na

inzameling zullen worden gebruikt.

Voor elke vraag in verband met dit beleid nodigen we u uit een e-mail te sturen naar het adres

bernard@digiwellness.be of een gewone brief naar Health & Technology bvba, Rue de l’Eglise 26 te 4100

Boncelles.

1.1 Definities

 Persoonsgegevens: alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke

persoon. De aard van de persoonsgegevens die we via onze mobiele applicatie verzamelen, wordt

hierna nader toegelicht.

 Identificeerbare persoon: persoon die al dan niet rechtstreeks kan worden geïdentificeerd, meer

bepaald door verwijzing naar een identificatienummer of één of meer specifieke elementen eigen

aan zijn fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

 Verantwoordelijke voor de verwerking: natuurlijke of rechtspersoon, feitelijke vereniging of openbaar

bestuur die / dat, alleen of samen met andere, de doelstellingen en de middelen van de verwerking

van de persoonsgegevens vaststelt.

1.2 Persoonsgegevens

1-

Wanneer u DIGIWELLNESS gebruikt, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken met als doel de

levering mogelijk te maken van de diensten die in de algemene gebruiksvoorwaarden worden beschreven.

2 van 4

2-

De volgende persoonsgegevens (kunnen) worden verwerkt:

 uw naam en voornaam;

 uw adres;

 uw e-mailadres;

 uw telefoonnummer;

 eender welke andere informatie die u ons vrijwillig verstrekt wanneer u de website of sommige van

zijn functionaliteiten gebruikt.

3-

HEALTH & TECHNOLOGY bvba verwerkt deze persoonsgegevens om het gebruik mogelijk te maken van

de diensten die in de algemene gebruiksvoorwaarden worden beschreven, met inbegrip van:

 online bestellingen uitvoeren;

 door middel van geolokalisatie nagaan waar de meest nabije partnerapotheek ligt die open is;

 elke vraag om informatie beantwoorden via een module van directe communicatie met de

consument;

 de inhoud en het gebruik van de applicatie verbeteren;

 u kennis geven van de aanpassingen van de website;

 later contact met u opnemen om u kennis te geven van elke promotionele aanbieding, nieuwe

producten of evenementen (“direct marketing”).

De weigering om ons bepaalde gegevens te verstrekken kan tot gevolg hebben dat het onmogelijk is

bepaalde diensten te gebruiken die de mobiele applicatie aanbiedt.

4-

We houden uw persoonsgegevens slechts bij voor de tijd die we nodig hebben om u de gevraagde diensten

en inlichtingen te kunnen verstrekken of voor een bijkomende duur volgens wettelijke vereisten.

1.3 Direct marketing

HEALTH & TECHNOLOGY bvba kan uw persoonsgegevens verwerken om u kennis te geven van elke

promotionele aanbieding of om u informatie te verstrekken over eender welke nieuwe producten of

evenementen (“direct marketing”).

We verstrekken u deze informatie enkel voor zover:

 u daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd (elke vraag om informatie die u via de website stelt); en

 u zich niet heeft verzet tegen direct marketing.

De mogelijkheden inzake uitoefening van het hierna beschreven recht van verzet worden hierna nader

toegelicht (“Uw rechten”).

1.4 Localisatiegegevens

Teneinde u informatie te verstrekken over de apotheken van wacht in de buurt van de gebruiker, verleent de

gebruiker aan de applicatie de toestemming om zijn localisatiegegevens te gebruiken.

3 van 4

Article 2 Uw rechten

2.1 Uw rechten inzake online reservaties

De gebruiker heeft het recht toegang tot zijn persoonsgegevens te vragen en ze te doen corrigeren indien ze

onjuist blijken te zijn. Om uw rechten uit te oefenen kunt u:

– een e-mail sturen naar HEALTH & TECHNOLOGY bvba;

– een brief sturen naar HEALTH & TECHNOLOGY bvba met een kopie van uw identiteitskaart.

2.2 Uw rechten m.b.t. direct marketing

De gebruiker kan zich op eender welk ogenblik en zonder kosten verzetten tegen de verwerking van zijn

persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing. Om dit recht uit te oefenen kunt u:

– een e-mail sturen naar HEALTH & TECHNOLOGY bvba of een brief sturen naar HEALTH &

TECHNOLOGY bvba met een kopie van uw identiteitskaart;

– u uitschrijven van alle briefwisseling via e-mail met behulp van de link die u daartoe vindt onderaan

elk e-mailbericht dat u ontvangt van HEALTH & TECHNOLOGY bvba.

Article 3 Veiligheid van uw gegevens

HEALTH & TECHNOLOGY bvba verbindt zich ertoe uw privacy te beschermen evenals de

persoonsgegevens die ze verzamelt om de door DIGIWELLNESS aangeboden diensten te verstrekken.

We maken gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw

persoonsgegevens te beschermen tegen elke accidentele of ongeoorloofde vernietiging, tegen accidenteel

verlies alsook tegen wijziging, toegang en eender welke andere vorm van ongeoorloofde verwerking.

Article 4 Doorgifte van uw gegevens aan derden

4.1

De op de website verzamelde persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve aan

leveranciers van externe diensten, in het kader van de hierboven beschreven diensten en

verwerkingsdoelstellingen. Deze leveranciers van externe diensten zijn verbonden met HEALTH &

TECHNOLOGY bvba door middel van contractuele bepalingen die borg staan voor de bescherming van uw

persoonsgegevens.

4.2

Uw persoonsgegevens mogen worden doorgegeven aan derden (bv. leveranciers van hostingdiensten) voor

de hierboven beschreven doelstellingen en voor de behoeften van de administratie van de groep. Dit kan

betekenen dat gegevens worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte. Sommige

geadresseerden kunnen gevestigd zijn in landen die niet dezelfde wetgeving hebben betreffende de eerbied

voor de privacy als de EU-lidstaten; de nodige maatregelen werden echter getroffen om de vertrouwelijkheid

en de veiligheid van de gegevens te beschermen.

Article 5 Wijzigingen

4 van 4

HEALTH & TECHNOLOGY bvba behoudt zich het recht voor dit Beleid inzake de bescherming van de

privacy op eender welk ogenblik aan te passen en geeft de gebruiker kennis van elke materiële wijziging die

gevolgen heeft voor de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.