Alleen al door de mobiele applicatie DIGIWELLNESS, ontwikkeld door HEALTH & TECHNOLOGY bvba

(downloadbaar via de elektronische applicatie “App Store” van Apple of “Google Play” van Google), te

installeren op een compatibel informaticasysteem en ze te gebruiken om een beroep te kunnen doen op

haar diensten, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van deze algemene gebruiksvoorwaarden

van de dienst DIGIWELLNESS en ze te aanvaarden.

Article 1 Voorwerp

1.1 Toepassingsgebied

Onderhavige algemene voorwaarden (hierna de “algemene voorwaarden”) definiëren de rechten en plichten

van de partijen in het kader van de hierna beschreven diensten via de mobiele applicatie DIGIWELLNESS.

De algemene voorwaarden worden gesloten tussen enerzijds HEALTH & TECHNOLOGY bvba en

anderzijds de gebruikers van de mobiele applicatie (hierna “de partijen” genoemd).

De partijen komen overeen dat hun relaties uitsluitend worden beheerst door deze algemene voorwaarden,

met uitsluiting van eender welke andere voorwaarden.

De gebruiker van de mobiele applicatie verklaart volledig handelingsbekwaam te zijn.

Al wie krachtens de bepalingen van de artikelen 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek

handelingsonbekwaam is, kan in geen geval bestellingen plaatsen op de website of moet dat doen via zijn

wettelijke vertegenwoordiger die bijgevolg ook aansprakelijk is. Deze wettelijke vertegenwoordiger is

gehouden de algemene voorwaarden in acht te nemen.

1.2 Beschrijving van de diensten DIGIWELLNESS

De applicatie DIGIWELLNESS wordt gratis ter beschikking gesteld en is bestemd voor persoonlijk en niet-

commercieel gebruik.

De applicatie bezit de volgende eigenschappen:

 Apotheek van wacht en geolocalisatie

 aangeven waar de meest nabij gelegen partnerapotheek ligt

 aangeven waar de meest nabij gelegen apotheek van wacht ligt

 een kaart tonen van de onafhankelijke apotheken die lid zijn van Lifé Pharma/CERP, met hun

adressen en openingsuren

 Voorschriften: de patiënt kan een foto van zijn voorschrift, van de verpakking van een product of zelfs

een vrije tekst naar zijn apotheker sturen en worden gewaarschuwd zodra de bestelling klaar is.

 Bestellingen: de apotheker kan de gewenste producten en hoeveelheden bestellen via zijn applicatie

DIGIWELLNESS.

 

 Nieuws: de apothekers kunnen nieuws downloaden via de applicatie DIGIWELLNESS; dit nieuws wordt

vervolgens doorgestuurd naar hun patiënten.

 Aanbiedingen en coupons: de patiënten kunnen reductiecoupons die ze van laboratoria ontvangen

scannen om kortingen te genieten.

De bankverrichtingen worden uitgevoerd buiten het platform DIGIWELLNESS.

1.3 Aankoopprijs

De aankoopprijs van de bestelde producten wordt niet meegedeeld door de applicatie. Het totale bedrag van

de bestelling wordt aan de patiënt meegedeeld in de apotheek die hij kiest om er zijn bestelling op te halen.

Article 2 Intellectuele eigendom

2.1 Eigendom

Alle elementen van de applicatie, met inbegrip van de onderliggende technologie, worden beschermd door

het auteursrecht, het merkenrecht of het octrooirecht en, algemener, door de intellectuele eigendom evenals

door de wet betreffende de databanken. Ze zijn de exclusieve eigendom van HEALTH & TECHNOLOGY

bvba of van derden die een licentie hebben verleend aan HEALTH & TECHNOLOGY bvba.

Zolang de gebruiker deze algemene voorwaarden in acht neemt, kent HEALTH & TECHNOLOGY bvba hem

een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie toe inzake het gebruik van DIGIWELLNESS.

Elke hypertekstlink die naar DIGIWELLNESS verwijst en gebruik maakt van de technieken “framing”, “in-line

linking” of “deep linking” is uitdrukkelijk verboden. Hoe dan ook dient elke link, ook wanneer die stilzwijgend

is toegestaan, worden verwijderd op eenvoudig verzoek van HEALTH & TECHNOLOGY bvba.

2.2 Garantie tegen namaak

Elke reproductie of mededeling aan het publiek met welk middel ook, elke bewerking, vertaling, verwerking

of ieder gebruik, zelfs gedeeltelijk, van de inhoud van de applicatie DIGIWELLNESS is verboden, behoudens

het voorafgaand schriftelijk akkoord van HEALTH & TECHNOLOGY bvba.

Article 3 Bescherming van de privacy tegen de verwerking van persoonsgegevens

Beslist u DIGIWELLNESS te gebruiken, dan stemt u ermee in juiste gegevens te verstrekken aan HEALTH &

TECHNOLOGY bvba.

Cf. Beleid inzake privacy en bescherming van de persoonsgegevens (Bijlage 1).

Article 4 Aansprakelijkheid van de gebruiker

4.1

De gebruiker is volledig en exclusief aansprakelijk, zonder enig verhaal tegen HEALTH & TECHNOLOGY

bvba, voor het gebruik van de applicatie en de gevolgen daarvan.

4.2

Meer bepaald is de gebruiker als enige aansprakelijk voor de vertrouwelijkheid van de eventuele codes en

wachtwoorden die het gebruik van de applicatie en de toegang tot uw gegevens mogelijk maken, alsook

voor dit gebruik en deze toegang door één of meer derden aan wie hij al dan niet toelating heeft verleend.

4.3

De gebruiker verbindt zich ertoe:

1. De mobiele applicatie DIGIWELLNESS niet te gebruiken voor onwettige doeleinden of

doeleinden die nadelig zijn voor de rechten van HEALTH & TECHNOLOGY bvba of van derden,

met inbegrip van de rechten van intellectuele eigendom en – inzonderheid – DIGIWELLNESS

niet te gebruiken om handelsgeheimen, nadelige of onwettige informatie, informatie in strijd met

de goede zeden, discriminerende informatie of informatie die voor HEALTH & TECHNOLOGY

bvba of voor derden beledigend is te verspreiden.

2. De toegang tot de mobiele applicatie DIGIWELLNESS niet te verstoren en niet binnen te

dringen in de informaticasystemen van HEALTH & TECHNOLOGY bvba, ze niet te wijzigen of

te gebruiken om computervirussen, hackingaanvallen, computerwormen enzovoort te versturen

of feiten te plegen die als “informaticamisdrijven” kunnen worden omschreven.

3. Deze algemene gebruiksvoorwaarden in acht te nemen.

4.4

Neemt de gebruiker van DIGIWELLNESS deze verplichtingen niet in acht, dan behoudt HEALTH &

TECHNOLOGY bvba zich het recht voor de toegang tot haar mobiele applicatie onmiddellijk te verbieden en

te blokkeren en een schadevergoeding te vorderen. Bovendien stemt de gebruiker ermee in HEALTH &

TECHNOLOGY bvba schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke aansprakelijkheid in geval van verlies,

schade en kosten die HEALTH & TECHNOLOGY bvba oploopt als gevolg van het gebrek aan inachtneming

van de verplichtingen van de gebruiker.

Article 5 Aansprakelijkheid van HEALTH & TECHNOLOGY bvba

5.1

HEALTH & TECHNOLOGY bvba gaat enkel middelenverbintenissen aan voor alle fasen van toegang tot de

applicatie, de bestelling of tot latere diensten. HEALTH & TECHNOLOGY bvba kan niet aansprakelijk

worden gesteld voor om het even welke ongemakken of schade die inherent zijn (is) aan het gebruik van

Internet, meer bepaald een onderbreking van de dienst, indringing van buitenaf of de aanwezigheid van

computervirussen, of voor elk feit dat als overmacht kan worden omschreven.

5.2

Behalve in geval van bedrog of zware fout vanwege HEALTH & TECHNOLOGY bvba kan zij in geen enkel

geval en op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de problemen of de schade van welke

aard ook die zou(den) kunnen voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de producten. In dit verband

verbindt de gebruiker zich ertoe de bijsluiter van de fabrikant op of in de verpakking van het product

aandachtig te lezen; deze bijsluiter bevat immers de informatie (meer bepaald inzake dosering en contra-

indicaties) die in acht dient te worden genomen.

HEALTH & TECHNOLOGY bvba kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen of

gebreken van de producten, waarvoor alleen de fabrikant en de verkoper aansprakelijk zijn.

5.3

HEALTH & TECHNOLOGY bvba is in geen geval aansprakelijk voor het gebruik van DIGIWELLNESS door

de gebruiker, ongeacht of hij HEALTH & TECHNOLOGY bvba zelf of derden vrijwillig of onvrijwillig toegang

heeft geboden tot zijn gegevens, noch voor de gevolgen voor ieder van hen en voor derden.

5.4

De applicatie DIGIWELLNESS wordt in haar huidige ontwikkelingsfase ter beschikking gesteld van de

gebruikers. HEALTH & TECHNOLOGY bvba biedt geen enkele garantie met betrekking tot de mobiele

applicatie.

5.5

HEALTH & TECHNOLOGY bvba sluit hierbij alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere

voorwaarden uit met betrekking tot de inhoud van de mobiele applicatie en de reële of vermeende levering,

het gebrek aan levering of de vertraging bij de levering van eender welke dienst in verband met

DIGIWELLNESS of volgens dewelke de applicatie exact, volledig of actueel is en die een weerslag zouden

kunnen hebben op de relatie tussen XXX en de gebruiker of zouden kunnen worden beschouwd als

betrokken bij of opgenomen in deze algemene voorwaarden of elke andere overeenkomst in verband

daarmee, krachtens wettelijke, statutaire of andere bepalingen.

De gebruiker begrijpt en aanvaardt dat hij DIGIWELLNESS op eigen risico gebruikt en dat HEALTH &

TECHNOLOGY bvba niet garandeert dat de mobiele applicatie aan zijn verwachtingen zal beantwoorden en

evenmin dat de applicatie op ononderbroken, foutloze of beveiligde wijze zal werken.

5.6

Alle inhoud of elke dienst die HEALTH & TECHNOLOGY bvba via de applicatie levert, wordt geleverd “in de

bestaande staat” en “volgens de beschikbaarheden”.

5.7

HEALTH & TECHNOLOGY bvba behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, inhoud of diensten

die op DIGIWELLNESS worden aangeboden aan te passen of te schrappen.

Meer bepaald waarborgt ze niet, zonder dat deze lijst beperkend is, dat de applicatie DIGIWELLNESS geen

enkele programmeer- of andere fout bevat, dat ze voldoet aan alle verwachtingen van elke gebruiker, dat ze

te allen tijde vrij zal zijn van disfuncties, dat er geen onderbreking van het gebruik zal zijn noch

onmogelijkheid om ze te gebruiken, dat ze overal zal kunnen worden gebruikt, dat er geen verlies van

inhoud of eender welke andere gegevens zal zijn, dat ze geschikt is voor een bijzonder gebruik, dat er nooit

een probleem zal zijn van doorgifte of bewaring enzovoort.

Article 6 Geschil en toepasselijk recht

In geval van moeilijkheden met de applicatie, de interpretatie of het bestaan van de algemene voorwaarden

of met betrekking tot de bestellingen, zijn alleen de rechtscolleges van Luik bevoegd om het geschil te

beslechten, ongeacht de plaats van de gebruiker.

Het Belgisch recht beheerst de contractuele betrekkingen en alle rechtsverhoudingen tussen de gebruiker en

HEALTH & TECHNOLOGY bvba.

Article 7 Nietigheid en volledigheid

Indien één of meer bepalingen van de algemene voorwaarden worden geacht ongeldig te zijn of ongeldig

worden verklaard bij toepassing van een wet, een reglement of als gevolg van een definitieve beslissing van

een bevoegd gerecht, behouden de overige bepalingen hun volledige kracht en draagwijdte.

Article 8 Bewijs

De geïnformatiseerde registers, die onder redelijke veiligheidsvoorwaarden worden bewaard in de

informaticasystemen van HEALTH & TECHNOLOGY bvba en haar partners, worden beschouwd als de

bewijzen van de communicatie tussen de partijen.

Article 9 Wijziging

Het staat HEALTH & TECHNOLOGY bvba vrij de bovenstaande voorwaarden om het even wanneer en

zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Het verdere gebruik van DIGIWELLNESS na aanpassing van de algemene gebruiksvoorwaarden impliceert

de onherroepelijke aanvaarding door de gebruiker van de aldus aangepaste versie.